13 stycznia 2011 roku - zebranie Rady Fundacji

STATUT FUNDACJI
Rozdział I. Postanowienia ogólne
2.
§   1
Nazwa Fundacji Fundacja działa pod nazwą „Pomnik Ofiar Katynia". Fundacja została ustanowiona przez fundatorów: Barbarę Długosz, Leszka Długosza, Stanisława Drabczyńskiego, Mariana Gołogórskiego, Jana Antoniego Pawluśkiewicza, Janusza Jana Sepioł, Tomasza Sakiewicza i Ryszarda Kapuścińskiego, aktem notarialnym, Rep. A Nr 3913/2008, sporządzonym przez notariusza Roberta Ludźmierskiego w kancelarii notarialnej w Krakowie przy Rynku Głównym 6, w dniu 16 grudnia 2008 r. i działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
§   2
Teren działania, siedziba, struktura organizacyjna Fundacji Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe. Fundacja może posiadać oddziały za granicą. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§   3
Czas trwania Fundacji Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
Organ nadzorujący Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji
§   5
Cele i formy działania Fundacji 1. Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności polegającej na
upamiętnieniu ofiar zbrodni popełnionej przez režim sowiecki na jeńcach polskich pomordowanych w Katyniu, Starobielsku, Charkowie i Miednoje, a ponadto nieodpłatne:
zaprojektowanie, sfinansowanie i realizacja Pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej (Pomnik), według koncepcji zespołu projektowego: autor koncepcji
architekt Stanisław Drabczyński autor rzeźb
artysta rzeźbiarz Marian Gołogórski
muzyka
Jan Antoni Pawluśkiewicz scenariusz
mgr Kaja Potocka- Wola reżyseria
mgr Michał Ogórek modele komputerowe
mgr Paweł Libiszowski dbanie o właściwą prezentację i otoczenie Pomnika, kultywowanie pamięci jeńców polskich pomordowanych w Katyniu. Starobielsku, Ostaszkowie, Charkowie i Miednoje, obejmowaniu patronatem i pomocą inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach w Katyniu. Starobielsku. Ostaszkowie, Charkowie i Miednoje, organizowanie obchodów rocznicowych, a także tych działań, które niosą ze sobą zrozumienie, wybaczenie i poznanie prawdy historycznej o przeszłości
narodu polskiego i rosyjskiego. 2. Cele Fundacji, o których mowa w ust. 1. realizowane są poprzez nieodpłatne:
a) pozyskiwanie środków finansowych i zasobów materialnych w celu realizacji
zadań Fundacji w szczególności prowadzenie zbiórek publicznych i
pozyskiwanie sponsorów, b) organizację wolontariatu młodzieżowego na rzecz realizacji celów Fundacji, c) współpracę z upoważnionymi organami administracji polskiej i zagranicznej, a
także z ośrodkami badawczymi i naukowymi oraz z fundacjami i stowarzyszeniami, tudzież ze środkami masowego przekazu w temacie
planowanych i realizowanych celów Fundacji. 3. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie
realizowanych zadań publicznych: a) drukowanie ulotek, broszur i innych druków okazjonalnych (PKD 18.12.Z) b) wydawanie książek (PKD 58.11.Z) c) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) d) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.11.2) e) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi (59.12.Z) f) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.13.Z) g) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z) h) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z) i) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z) j) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z) k) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD
90.01.Z) 1) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD
90.02.Z) m) artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.2) n) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.2) o) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) p) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)
Rozdział III. Majątek Fundacji
§  6
1.
Fundusz Założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000 zł, składniki majątkowe przyznane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz
składniki nabyte w trakcie działalności Fundacji.
§   7
Dochody Fundacji Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić
darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów oraz subwencji, odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, dochody ze zbiórek publicznych, 1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych składanych przez osoby fizyczne.
§   8
1
Sposób dysponowania majątkiem Fundacji 1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 2. Nie jest dopuszczalne:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu Fundacji, d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§   9
Finanse Fundacji Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość, według zasad obowiązujących organizacje pożytku publicznego posiadające osobowość prawną.
Rozdział IV. Organy Fundacji
§   10
Organy Fundacji Organami Fundacji są:
Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”. 2. Zarząd. 3. Komisja Rewizyjna, zwana dalej „Komisją”.
§  11
Zasady powoływania Rady 1. Radę Fundacji tworzą wszyscy Fundatorzy - Założyciele Fundacji oraz
członkowie Rady Fundacji powołani uchwałą Założycieli Fundacji w liczbie do 5 osób. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek śmierci lub złożenia rezygnacji. Rada większością 4 głosów może zawiesić lub wykluczyć ze swego grona członka, jeżeli jego działalność będzie sprzeczna z prawem lub szkodzić Fundacji. Uchwała podejmowana jest na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. W razie rezygnacji lub śmierci członka Rady Fundacji, pozostali członkowie
dokonują wyboru w to miejsce nowego członka Rady Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w
Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji.
lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją -- członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na
czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 7. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn.
zm.).
b)
§   12
Kompetencje Rady Do zakresu kompetencji Rady należy:
a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu oraz ustalanie ich
wynagrodzenia, zawieszenie lub odwołanie członka Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji, zatwierdzanie programów działania Fundacji, ustanowienie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy społecznej ze środków Fundacji, ustalanie regulaminu działania Rady oraz zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
g) przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji,
zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium
Zarządowi, h) dokonywanie zmian w statucie Fundacji, i) połączenie Fundacji z inną fundacją, j) likwidacja Fundacji. Wszystkie projekty dotyczące Pomnika będą uzgadniane z autorem koncepcji arch. Stanisławem Drabczyńskim, a ich realizacja będzie prowadzona pod jego nadzorem autorskim.
§   13
2.
3.
5.
Zasady działania Rady Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego i głosowania za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania. Z głosowania w trybie określonym w ustępie powyższym wyłączone jest zatwierdzanie sprawozdań i programów działalności Fundacji oraz decydowanie w sprawach personalnych. W przypadku głosowania za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu, każdy członek Rady wraz ze zgodą na głosowanie przekazuje do dyspozycji Rady adresy e-mail, z których będzie korzystał przy oddaniu głosu.
6.
7.
§   14
1. 2.
Zarząd Fundacji Zarząd Fundacji jest powoływany przez Radę Fundacji. Zarząd składa się z Prezesa i co najmniej 2 członków. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Zarząd powołany jest na czas nieoznaczony.
4.
§   15
Ustanie członkostwa w Zarządzie Członkostwo w Zarządzie wygasa w skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania. Rada może w każdym czasie odwołać Prezesa i członków Zarządu.
2.
a)
§   16
Kompetencje Zarządu Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji dotyczących bieżącej działalności Fundacji, a w szczególności: a) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, b) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji oraz
sprawozdań dla Rady,
sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, d) organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością Fundacji. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd regulamin, zatwierdzony przez Radę.
§   17
Składanie oświadczeń woli Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga podpisu Prezesa i jednego z członków Zarządu.
8  §  18
System głosowania Zarządu Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. 2. W przypadku czasowej nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany przez niego
członek Zarządu.
§   19
Komisja Rewizyjna 1. Komisja powoływana jest przez Radę Fundacji. 2. Komisja składa się z trzech członków: Przewodniczącego i dwóch członków. 3. Komisja jest organem nadzorczym i kontrolnym Fundacji, niezależnym od Zarządu
i Rady Fundacji. 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz
sprawozdań finansowych Zarządu, wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd i Radę
Fundacji, c) w razie potrzeby, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
sprawozdania finansowego, przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Komisji lub przez osoby powołane w tym celu przez Komisję inspekcji gospodarki Fundacji i kontroli ksiąg rachunkowych, tudzież badania słuszności i celowości
poczynionych wydatków, e) żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i
innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich
dziedzinach, f) żądania od Zarządu i Rady sprawozdań i wyjaśnień w każdej sprawie, g) kontrola bieżącej pracy Fundacji, h) wnioskowanie do Zarządu i Rady w sprawach dotyczących działalności
Fundacji w szczególności w sprawie zawieszenia lub odwołania członka Zarządu lub Rady, jeżeli prowadzona przez nich działalność jest sprzeczna z prawem lub szkodzi Fundacji.
Rozdział V. Rada Programowa
§ 20
1.
2.
Rada Programowa Rada może na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Radę Programową jako ciało doradcze i ustala regulamin jej działalności. W skład Rady Programowej wchodzą autorzy: Stanisław Drabczyński, Marian Gołogórski, Jan Kanty Pawluśkiewicz oraz inne osoby spośród autorytetów świata nauki, kultury, biznesu, polityki skupione wokół idei Fundacji. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku, a w sprawach pilnych, wynikłych w trakcie działalności Fundacji doraźnie na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej lub Rady Fundacji albo na wniosek Prezesa Zarządu. Za udział w posiedzeniach członkom Rady Programowej przysługuje zwrot kosztów w wysokości określonej ryczałtowo przez Radę Fundacji.
3.
Rozdział VI. Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji
§   21
Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji Zmiana Statutu, a w tych ramach i zmiana celu Fundacji, może być dokonana w drodze uchwały 2/3 członków Rady.
Rozdział VII. Połączenie z inną fundacją
§   22
Połączenie z inną fundacją Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
10
Rozdział VIII. Likwidacja Fundacji
§   23
Likwidacja Fundacji 1. Fundacja podlega likwidacji w przypadku:
a) osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona,
b) wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością 2/3 głosów.
1. 2.
§   24
Sposób likwidacji Fundacji Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Rada. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji, b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia
swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia
zobowiązań, e) ściągniecie wierzytelności oraz wypełnienie zobowiązań Fundacji, f) przekazanie wskazanym przez Radę Fundacji podmiotom, środków
majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o h) wykreślenie Fundacji z rejestru, i) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
g)

§  
 25 Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame z celami Fundacji.